Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 

 

Protokół reklamacyjny Casadi

 Wzór protokołu reklamacyjnego

REKLAMACJA PRODUKTU    

1. Przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego są podstawą i zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).  

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.  

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji poprzez:  

a. pisemnie na adres:  TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty casadi@casadi.pl                                             

 Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest otrzymanie przez Sprzedającego reklamowanego Produktu.  

4. W przypadku stwierdzenia, iż zakupiony Produkt ma wadę, Klient może, zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Cywilnym:  

a. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad lub wadę tę usunie. Jednak że klient nie może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy wada jest nieistotna lub mało istotna  

b. złożyć wniosek o obniżeniu Ceny, z tym że zachowana musi zostać proporcja  pomiędzy wartością Produktu z wadą , a wartością Produktu bez wady  

c. zażądać wymiany Produktu na wolny od wad  

d. zażądać usunięcia wady i doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, chyba że jest to niemożliwe lub też koszt usunięcia wady przekracza wartość innych proponowanych przez Sprzedawcę rozwiązań. Do oceny kosztów uwzględnia się wartość Produktu pozbawionego wad, rodzaj stwierdzonej wady, jak również niedogodności na jakie narażony może zostać Klient w przypadku innego sposobu zaspokojenia reklamacji  

5. W celu przyspieszenia odpowiedzi na reklamację zaleca się podanie przez Klienta w opisie:

✔      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

✔     żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub też  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

✔     danych kontaktowych składającego reklamację  

6. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę.

 7.  Adres do przesyłki reklamowanych Produktów:   TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych    Koszt przesyłki reklamowanych Produktów ponosi Kupujący.  

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, wówczas gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Termin przedawnienia roszczenia o wymianę Produktu na wolny od wad lub usunięcie wady  przedawnia się po upływie roku, licząc od dnia zakupu/wydania Produktu, z tym że w przypadku dokonania zakupu Produktu przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.  

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR  

  1.Poniższe zapisy odnoszące się do pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i roszczeń  nie stanowią zobowiązania wobec Sprzedawcy, a mają jedynie charakter informacyjny i mogą zostać wykorzystane dobrowolnie.  

2. Wszelkie informacje mówiące o możliwościach skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępnione są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na poniższych stronach internetowych należących do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  

3. Poniżej wymienione są przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jakie przysługują  Klientowi będącemu Konsumentem:  

a. zgodnie z w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) Klient posiada prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.  W myśl rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). stworzone są regulamiyn organizacji, jak równiez określone działania stałych polubownych sądów konsumenckich  

b. zgodnie z z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) Klient posiada prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. W siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  widnieje informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.  

c. w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, Klient posiada możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub też organizacji społecznych, które w swych zadaniach statutowych prowadzą ochronę konsumentów np:  

✔      Federacja Konsumentów – numer infolinii  800 007 707

✔      Stowarzyszenie Konsumentów Polskich – adres e-mail:   porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.67 / 5.00 (18 opinii)
pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij