Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CASADI Z DNIA 24 maja 2018

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Casadi;
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem casadi.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: casadi.pl.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: Casadi.pl, prowadzony jest przez TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. .
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    2. Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    3. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    4. Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    5. Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    6. Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
    7. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu casadi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
    1. TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane te pozyskane są od klientów.
    2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
    3. TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. jest administratorem danych osobowych. 
    4. Planowany okres  przetwarzania danych osobowych jest nieokreślony ze względu na politykę rabatową i szykowanie ofert specjalnych.
    5. Każdy klient posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
    6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    7. TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
    8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

  1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach - poprzez wprowadzenie danych lub skorzystanie z logowania przez konto Google lub Facebook.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4.  TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. .
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. .
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. ,
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
    7. kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. 
    8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, w tym za umyślne zniszczenie opakowania - pudełka producenta.
  2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową casadi.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy
   6. W celu złóżenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TRAFIK Sp.  Z O.O. Sp.K. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:
    • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia);
    • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji przedpłaty);
    • nieodebrania przesyłki;
    • niepotwierdzenia zamówienia za pobraniem.
   12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu casadi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   14. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności otrzymanego towaru z umową prosimy o kontakt z BOK - telefoniczny bądź mailowy - ułatwi to wybór odpowiedniego rozwiązania problemu.
   15. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru i braku kontaktu z BOK (telefonicznego, bądź mailowego) wszelkie roszczenia odnośnie zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej towaru mogą zostać odrzucone.
   16. Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem - zwrot dokonany w ten sposób nie zostanie przyjęty.

         Dostawa

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Każdorazowa zmiana adresu dostawy po złożeniu zamówienia powinna być zgłoszona do Biura Obsługi Klienta - mailowo lub telefonicznie.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską InPost Paczkomaty oraz InPost Kurier. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
   4. Darmowa dostawa obowiązuje przy zakupach powyżej 150 zł - niezależnie od wybranej formy płatności (pobranie lub przedpłata). Darmowa dostawa nie dotyczy wysyłki zagranicznej. 
  1. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:
    1. przelewem na numer konta bankowego 61 1050 1908 1000 0090 3139 0272 ,
    2. płatnością w systemie PayU,
    3. płatnością w systemie Przelewy24,
    4. płatnością w systemie PayPal,
    5. gotówką przy odbiorze.
  1. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub formularz zwrotu dostepny po zalogowaniu na swoje konto klienta).
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami.
   6. Zwracany produkt nie powinien nosić śladów użytkowania wykraczających poza normalne przymierzenie w warunkach domowych.

 

  1. Skutki odstąpienia od umowy
    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy za pomocą przelewu tradycyjnego na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
    2. Nie później niż w okresie 30 dni od dnia zakupu lub 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien zwrócić Produkt w stanie nienoszącym śladów użytkowania wykraczających ponad normalne przymierzenie w warunkach domowych; Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (paragon). Prosimy o odsyłanie towarów w  oryginalnym niezniszczonym opakowaniu (karton producenta). 
Zaufane Opinie IdoSell
4.72 / 5.00 152 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-23
Super, szybka wysyłka, buty identyczne jak na zdjeciu
2020-06-26
Szybko, sprawnie, rzetelnie
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel